უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვა

მუხლი 10. უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვა- დადგენილება N12

1. უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის დახმარების თანხა ერთჯერადად შეადგენს 200 (ორასი) ლარს. 2. დახმარების მისაღებად დაინტერესებულმა პირმა  მერიაში უნდა წარმოადგინოს:

ა) განცხადება მერის  სახელზე;

ბ)  გარდაცვალების მოწმობის ასლი;

გ) ნოტარიალურად დადასტურებული მოწმეთა ჩვენება დაინტერესებული პირის (განმცხადებლის) მიერ გარდაცვლილი მოქალაქის დაკრძალვის ხარჯების გაწევის/გასაწევის თაობაზე;

დ) შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ მიცვალებული არის უპატრონო; ე) განმცხადებლის საბანკო რეკვიზიტების მონაცემები. 

 

გააზიარე