დაგეგმე ბიუჯეტი

პრიორიტეტი 2016 ფაქტი 2017 გეგმა
სულ ბიუჯეტი: 9257.3 ¢ 5490.3 ¢
განათლება 15.00% 21.31% %
გარემოს დაცვა 4.86% 5.56% %
დასვენება, კულტურა და რელიგია 10.24% 12.91% %
ეკონომიკური საქმიანობა 27.41% 7.34% %
თავდაცვა 0.93% 1.44% %
საბინაო კომუნალური მეურნეობა 14.03% 4.28% %
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 20.02% 33.90% %
სოციალური დაცვა 6.52% 11.66% %
ჯანმრთელობის დაცვა 0.94% 1.55% %
ასათვისებელია: 5490.3 ¢