სოციალური პროგრამები

  ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოსახლეობის სოციალური დახმარებების დანიშვნისა და გაცემის ორგანიზებას უზრუნველყოფს მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური. სოციალური დახმარების გაცემის საკითხის გადაწყვეტა ხდება ინდივიდუალურად, ყოველი კონკრეტული შემთხვევის არსებითად და ყოველმხრივ შესწავლის საფუძველზე. სრულყოფილი დოკუმენტაციის შემთხვევაში, სამსახურის დასკვნის საფუძველზე გადაწყვეტილების მიღება ხდება მერის ბრძანებით.

 

დახმარების გაცემის წესი იხილეთ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილებაში:

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ჩხოროწყუს

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ (ადგილობრივ და დევნილ) პირებზე სოციალური 

დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ

 

გააზიარე