აწარმოე საქართველოში (სოფლის მეურნეობა)

  აწარმოე საქართველოში

პროექტის შესახებ

"აწარმოე საქართველოში" პროგრამას განახორციელებენ - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო და საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

მიზნები:

 წარმოებაზე ორიენტირებული ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა;

ახალი საწარმოების შექმნის და არსებულის გაფართოების/გადაიარაღების ხელშეწყობა;

სოფლის მეურნეობის მიმართულება

სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული საწარმო უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მინიმალურ მოთხოვნებს:

დაფინანსებული სესხით/ლიზინგით აუცილებელია შეიქმნას მხოლოდ ახალი საწარმო ან გაფართოვდეს/გადაიარაღდეს არსებული საწარმო

საწარმო უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ უსაფრთხოების, გარემოს დაცვის, სანიტარულ და სურსათის უვნებლობის მოთხოვნებს

ახლად შექმნილი ან გაფართოებული/გადაიარაღებული საწარმოს შენობა-ნაგებობებსა და მიმდებარე ტერიტორიას უნდა გააჩნდეს ესთეტიური გარეგანი სახე

სესხის/ლიზინგის გაცემა შესაძლებელია შემდეგი მიზნობრიობით:

პირველადი სასოფლო–სამეურნეო საწარმოების დაფინანსება:

 ბოსტნეულის, კენკროვანი კულტურების, მწვანილის და სოკოს მაღალტექნოლოგიური სასათბურე მეურნეობა;

 მაღალტექნოლოგიური და ინტენსიური ტიპის მესაქონლეობის ფერმა (მერძეული–მეხორცული);

 მაღალტექნოლოგიური და ინტენსიური ტიპის მეღორეობის ფერმა;

მაღალტექნოლოგიური და ინტენსიური ტიპის მეფრინველეობის ფაბრიკა (მხოლოდ მეხორცული მიმართულების გამოსაზრდელი და სანაშენე დანიშნულების მქონე);

 მაღალტექნოლოგიური და ინტენსიური ტიპის ძვირფასბეწვიანი ცხოველების ფერმა;

 მაღალტექნოლოგიური და ინტენსიური ტიპის თევზის წარმოება;

 მეფუტკრეობის პროდუქციის წარმოება;

 საჩითილეები და სანერგეები;

 მრავალწლიანი კულტურების ბაღები, ზვრები, პლანტაციები და სხვა.

სასოფლო–სამეურნეო პროდუქტების გადამამუშავებელი საწარმოების დაფინანსება:

 ხილის, კენკროვნების, ბოსტნეულის, სოკოს, ციტრუსის გადამუშავება;

 კაკლის, თხილის, მიწის თხილის და სხვა კაკლოვნების გადამუშავება;

 მატყლის, ტყავის გადამუშავება;

 დაფნის, ჩაის, თამბაქოს გადამუშავება;

 ხორცის და რძის გადამუშავება;

 მცენარეული ცხიმების (ზეთის, მარგარინის, ერბოს) და ხალვის წარმოება;

 ეთერზეთებისა და სუნელების წარმოება;

 სასაკლაოს მოწყობა;

 მეფუტკრეობის პროდუქციის გადამუშავება;

 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ცხოველების, ფრინველების და თევზების საკვების წარმოება.

ინფრასტრუქტურული საწარმოების დაფინანსება:

 სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის შესანახი საწყობები;

 მარცვლეულის საშრობები;

 სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის შესანახი სამაცივრო მეურნეობები;

პროგრამის ფარგლებში სესხი/ლიზინგი არ შეიძლება გაიცეს ყურძნის გადამუშავების შედეგად მიღებული ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების საწარმოებლად.

დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ვებ-გვერდებზე: www.qartuli.ge  , http://apma.ge/projects/read/produce_in_georgia/

 
გააზიარე