მოსახლეობის ერთჯერადი ფულადი დახმარება

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტიდან ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ (ადგილობრივი და დევნილი) პირებზე სოციალური დახმარების გაცემის წესის თანახმად ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობა ახორციელებს სოციალურ პროგრამას – მოსახლეობის ერთჯერადი ფულადი დახმარება.

  1.  პირებზე, რომლებიც საკუთარი განცხადების საფუძველზე მატერიალური მდგომარეობის გამო საჭიროებენ დახმარებას, შეიძლება გაიცეს ერთჯერადი ფულადი დახმარება, რომელიც შეადგენს 50-დან 200 ლარს.
  2. დახმარების მისაღებად მოქალაქემ გამგეობაში უნდა წარმოადგინოს:
  • განცხადება გამგებლის სახელზე;
  • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
  • უმწეობის შემთხვევაში შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
  • საბანკო რეკვიზიტების მონაცემები.

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 3 აიანვრის  დადგენილება №1

გააზიარე