მოსახლეობის ერთჯერადი ფულადი დახმარება

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ (ადგილობრივი და დევნილი) პირებზე სოციალური დახმარების გაცემის წესის თანახმად ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია ახორციელებს სოციალურ პროგრამას – მოსახლეობის ერთჯერადი ფულადი დახმარება.

  1.  პირებზე, რომლებიც საკუთარი განცხადების საფუძველზე მატერიალური მდგომარეობის გამო საჭიროებენ დახმარებას, შეიძლება გაიცეს ერთჯერადი ფულადი დახმარება, რომელიც შეადგენს 50-დან 200 ლარს.
  2. დახმარების მისაღებად მოქალაქემ მერიაში უნდა წარმოადგინოს:
  • განცხადება მერის სახელზე;
  • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
  • უმწეობის შემთხვევაში შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
  •  მუნიციპალიტეტის შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის შუამდგომლობა;
  • საბანკო რეკვიზიტების მონაცემები.

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 3 აიანვრის  დადგენილება №1

გააზიარე