ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
დადგენილება #35 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ #35 #35 02/10/2017 06/10/2017 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება N 1 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტიდან ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ (ადგილობრივი და დევნილი) პირებზე სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ #1 დადგენილება 01/03/2017 01/06/2017 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ (ადგილობრივი და დევნილი) პირებზე სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ (ადგილობრივი და დევნილი) პირებზე სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ #1 #1 01/03/2018 01/09/2018 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება N 10 „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების, ოდენობის განსაზღვრისა და გადახდის წესის ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 4 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე #10 დადგენილება 04/03/2017 04/07/2017 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება N 11 არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირის „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრისთვის“ საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 431 და 432 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებზე ოქმის შედგენის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 6 მარტის №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე #11 დადგენილება 04/03/2017 04/07/2017 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს აპარატის დებულება ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულება #11 დადგენილება 07/24/2014 08/05/2014 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის პროფესიული საჯარო მოხელეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის პროფესიული საჯარო მოხელეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 7 აგვისტოს №28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე #2 #2 01/03/2018 01/09/2018 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება N 2 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ #2 დადგენილება 02/06/2017 04/28/2017 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება N 3 „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების, ოდენობის განსაზღვრისა და გადახდის წესის ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 4 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე #3 დადგენილება 02/06/2017 02/10/2017 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება N 4 „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტიდან ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ (ადგილობრივი და დევნილი) პირებზე სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 3 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე #4 დადგენილება 02/06/2017 02/10/2017 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება N 5 „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე #5 დადგენილება 02/06/2017 03/14/2017 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება N 6 არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირის „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრისთვის“ საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 431 და 432 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებზე ოქმის შედგენის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ #6 დადგენილება 03/06/2017 03/13/2017 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება N 7 „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე #7 დადგენილება 03/21/2017 03/22/2017 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება N 8 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ #8 დადგენილება 04/03/2017 04/07/2017 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება N 9 „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის დაბა ჩხოროწყუს ტერიტორიაზე ძაღლის ან სხვა შინაური ცხოველის მცირე ოდენობის ფეკალური მასებით დაბინძურების რეგულირების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 3 აგვისტოს №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე #9 დადგენილება 04/04/2017 04/07/2017 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება #1 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ (ადგილობრივი და დევნილი) პირებზე სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ 1 1 01/03/2018 01/09/2018 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი 1 1 12/11/2017 12/11/2017 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება 12 „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 12 „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 05/01/2017 05/08/2017 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულება ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულება 12 დადგენილება 07/30/2014 08/05/2014 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება#13 „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 ივლისის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 13 13 05/01/2017 05/08/2017 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება 14 3. „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის დაბა ჩხოროწყუს ტერიტორიაზე ძაღლის ან სხვა შინაური ცხოველის მცირე ოდენობის ფეკალური მასებით დაბინძურების რეგულირების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 3 აგვისტოს №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 14 14 05/01/2017 05/08/2017 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება 15 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის კერძო სამართლის იურიდიული პირის ძირითადი საშუალებების გასხვისებისა და სარგებლობის უფლებით გადაცემის, ქონების საწყისი საფასურის, ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემისას ქირის საფასურის და ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშსწორების წესების დამტკიცების შესახებ. 15 15 06/05/2017 06/08/2017 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება 16 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების, ოდენობის განსაზღვრისა და გადახდის წესის ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 4 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 16 16 06/05/2017 06/08/2017 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება 17 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრისა და მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის გაერთიანებისათვის“ უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ . 17 17 06/05/2017 06/08/2017 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება 18 „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების, ქონების მართვისა და ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 ივლისის №15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 4 იანვრის №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 18 18 06/05/2017 06/08/2017 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება #19 დადგენილება #19 19 19 06/16/2017 06/21/2017 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 2 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის პროფესიული საჯარო მოხელეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 7 აგვისტოს N28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2 2 01/03/2018 01/09/2018 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება #20 "ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და სხვა მომსახურეთა თანამდებობის რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე" ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 3 აგვისტოს #22 დადგჰენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 20 20 06/30/2017 07/03/2017 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება #21 ,,ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობის, რანგირების თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და გამგეობის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ" ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 2015 წლის 3 აგვისტოს #23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 21 21 07/30/2017 07/03/2017 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება #22 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების თაობაზე" ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 ივლისის #12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 22 22 06/30/2017 07/07/2017 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება 26 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის #30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 26 26 08/07/2017 08/10/2017 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება # 28 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის პროფესიული საჯარო მოხელეთა თანამდებობის რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე 28 28 08/07/2017 08/10/2017 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება 29 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების დამტკიცების შესახებ ჩხოროწყუის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 ივლისის #12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 29 29 08/07/2017 08/10/2017 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 3 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ 3 3 01/18/2018 01/23/2018 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ 3 3 01/18/2018 01/23/2018 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება #31 "ჩხოროწყუს მუნციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ" 31 31 08/07/2017 08/10/2017 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება #32 "ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ადგიულობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ" ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 3 ნოემბრის #32 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 32 32 08/07/2017 08/10/2017 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება # 33 "ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზებისას აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის, ნასყიდობის ხელშეკრულების, საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის, საჯარო აუქციონში მონაწილეთა რეგისტრაციის ჟურნალის, საჯარო აუქციონში მონაწილის ბილეთის ფორმების დამტკიცებისა და ბილეთის ფასის განსაზღვრის შესახებ" 33 33 08/21/2017 08/25/2017 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება #34 ,, საქართველოს ორგანული კანონის "საქართველოს საარჩევნო კოდექსი" შესაბამისად, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წინასაარცევნო კამპანიასთან (აგიტაციასთან) დაკავშირებით ზოგიერთი საკითხის მოწესრიგების შესახებ 34 34 08/24/2017 08/30/2017 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულების დირექტორის საკვალიფიკაციო მოთხ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულების დირექტორის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ 36 36 11/10/2017 11/15/2017 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალის პროფესიული სტანდარტების ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალის პროფესიული სტანდარტების დამტკიცების შესახებ 37 37 11/10/2017 11/15/2017 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალის სამსახურებრივი ინსტრუქციების, ქცე ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალის სამსახურებრივი ინსტრუქციების, ქცევისა და ეთიკის ნორმების დამტკიცების შესახებ 38 38 11/10/2017 11/15/2017 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მიწოდების მონიტორინგის, შეფასების და ანგარიშგების სისტემის დამტკიცების შესახებ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მიწოდების მონიტორინგის, შეფასების და ანგარიშგების სისტემის დამტკიცების შესახებ 39 39 11/10/2017 12/15/2017 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 4 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ 4 4 01/18/2018 01/23/2018 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება #4 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ 4 41 01/18/2018 01/23/2018 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი განათლებისა და სასკოლო მზაობის პროგრამის მომსახურების და დაწესებულების შიდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი განათლებისა და სასკოლო მზაობის პროგრამის მომსახურების და დაწესებულების შიდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ 40 40 11/10/2017 11/15/2017 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 2 ოქტომბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 2 ოქტომბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 41 41 11/10/2017 11/15/2017 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ 42 42 11/10/2017 11/15/2017 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 43 43 11/10/2017 11/15/2017 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 44 44 11/10/2017 11/15/2017 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

Pages