დარეგისტრირებული პეტიციები

დასახელება ხელმოწერები დასრულებამდე დარჩა
პეტიცია საბავშვო ბაღების ინვენტარიზაციის თაობაზე ხელის მოწერა 1 36 დღე
პეტიცია ავტოსატრანსპორტო საშუალების პარკირების ადგილებით უზრუნველყოფის თაობაზე ხელის მოწერა Array 36 დღე
პეტიცია უპატრონო ცხოველების მოვლა პატრონობასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტის რეგულირების წესის თაობაზე ხელის მოწერა Array 36 დღე
პეტიცია "პეტიციის ელექტრონული ფორმით წარდგენის" თაობაზე ხელის მოწერა 3 36 დღე
პეტიცია "მიმართულების და ადგილმდებარეობის აბრების განთავსების" თაობაზე ხელის მოწერა 16 36 დღე
დასახელება ხელმოწერები
დასახელება ხელმოწერები