უსახლკაროდ დარჩენილთა სოციალური დაცვა

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტიდან ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ (ადგილობრივი და დევნილი) პირებზე სოციალური დახმარების გაცემის წესის თანახმად ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობა ახორციელებს სოციალურ პროგრამას – უსახლკაროდ დარჩენილთა სოციალური დაცვა (2017 წელს ხანძრით და სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარება, ასევე, უსახლკაროთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა.

ხანძრით და სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარება გაიცემა ერთჯერადად 200-დან 5000 ლარამდე, რომელიც განისაზღვრება სახლის დაზიანებული ფართობისა და ხარისხის მიხედვით.
          დახმარების მისაღებად დაზარალებულამა გამგეობაში უნდა წარმოადგინოს:

  • განცხადება გამგებლის სახელზე;
  • პირადობის მოწმობის ასლი;
  • ცნობა შესაბამისი სახანძრო-სამაშველო სამსახურიდან ხანძრის შემთხვევაში, ხოლო სტიქიის შემთხვევაში – შესაბამისი კომისიის აქტი;
  • საბანკო რეკვიზიტების მონაცემები.

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უსახლკაროდ დარჩენილი მძიმე ეკონომიკურ პირობებში მცხოვრები ოჯახის დახმარება ყოველთვიურად ბინის ქირის გადახდის სახით, თითოეულ ოჯახზე განისაზღვრება თვეში 100 ლარის ოდენობით.
         დახმარების მისაღებად მოქალაქემ გამგეობაში უნდა წარმოადგინოს:

  • განცხადება გამგებლის სახელზე;
  • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
  • ცნობა რეესტრიდან მისი და მისი ოჯახის წევრის ქონების არარსებობის შესახებ;
  • სხვა არსებული დოკუმენტები;
  • საბანკო რეკვიზიტების მონაცემები.

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 3 იანვრის  დადგენილება №1

გააზიარე