შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტიდან ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ (ადგილობრივი და დევნილი) პირებზე სოციალური დახმარების გაცემის წესის თანახმად ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობა დახმარებას უწევს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მკვეთრად გამოხატული) 18 წლამდე ასაკის უნარშეზღუდული და მძიმე ქრონიკული ავადმყოფობის მქონე, ასევე, სმენადაქვეითებული (ყრუმუნჯი) ბავშვებისთვის ყოველთვიური დახმარება განისაზღვრება 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით, ხოლო უსინათლო პირებისთვის ერთჯერადად 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.
 დახმარების მისაღებად ბენეფიციარმა (ან მეურვემ) გამგეობაში უნდა წარმოადგინოს:

  •  განცხადება გამგებლის სახელზე;
  • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
  • შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტი;
  • ოჯახის წევრის შემთხვევაში ნათესაური კავშირის დამადასტურებელი დოკუმენტი (დაბადების ან ქორწინების მოწმობა);
  • მშობლის საბანკო რეკვიზიტების მონაცემები.

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 3 იანვრის  დადგენილება №1

გააზიარე