ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტიდან ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ (ადგილობრივი და დევნილი) პირებზე სოციალური დახმარების გაცემის წესის თანახმად ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობა ახორციელებს სოციალურ პროგრამას –ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა.

მრავალშვილიანი ოჯახების, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის 4 ან მეტი შვილი, თითოეულ შვილზე ყოველთვიური დახმარების თანხა შეადგენს 35 (ოცდათხუთმეტი) ლარს.
დახმარების მისაღებად მშობელმა გამგეობაში უნდა წარმოადგინოს:

 • განცხადება გამგებლის სახელზე;
 • დედის ან მამის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • ბავშვების დაბადების მოწმობების ასლები;
 • მშობლის საბანკო რეკვიზიტების მონაცემები

ერთი შვილის მიერ სრულწლოვანი ასაკის მიღწევა იწვევს მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების გაცემის შეწყვეტას, თუ აღნიშნული გარემოების შედეგად შვილთა რაოდენობა აღმოჩნდა ოთხზე ნაკლები. ახალშობილის შეძენასთან დაკავშირებული დახმარება განისაზღვრება შემდეგი სახით:

 • პირველი-მე-2 შვილის შეძენა – 150 (ას ორმოცდაათი) ლარი;
 • მე-3 შვილის შეძენა–200 (ორასი) ლარი;
 • მე-4 შვილის შეძენა–300 (სამასი) ლარი;
 • მე-5 შვილის შეძენა–500 (ხუთასი) ლარი;
 • მე-6 შვილის შეძენა–600 (ექვსასი) ლარი;
 • მე-7 და ყოველი მომდევნო შვილის შეძენა – 1000 (ათასი) ლარი.

 დახმარების მისაღებად მშობელმა გამგეობაში უნდა წარმოადგინოს:

 • განცხადება გამგებლის სახელზე;
 • დედის ან მამის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • ბავშვების დაბადების მოწმობის ასლები;
 • მშობლის საბანკო რეკვიზიტების მონაცემები.

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 3 ინავრის  დადგენილება №1

გააზიარე