მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის განყოფილება

მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის განყოფილება უზრუნველყოფს:

  • მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიების, პროგრამების და პროექტების მომზადებას;
  • ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვისათვის სათანადო სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვებასა და დამუშავებას;
  • ეკონომიკური განვითარების მუნიციპალური პროგრამებისა და პროექტების შემუშავებას;
  • ეკონომიკური განვითარების მუნიციპალური პროგრამების განხორციელების მონიტორინგს;
  • წინადადებების შემუშავება მუნიციპალური ქონების კატეგორიების განსაზღვრის შეცვლის, მუნიციპალური ქონებით სარგებლობის წესების, მუნიციპალური ქონების პრივატიზებისა და სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხებზე;
  • წინადადებების შემუშავება ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისა და მართვის საკითხებზე;


განყოფილება შედის ეკონომიკური განვითარების, ქონების მართვისა და ზედამხედველობის სამსახურის დაქვემდებარებაში.

განყოფილების ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ სამსახურის დებულებაში

მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის

განყოფილების უფროსი - რამინ გაბედავა

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

 

 სამუშაო გამოცდილება

 

განათლება

 

განყოფილების თანამშრომლები - მთავარი სპეციალისტები
  •  

 

 

გააზიარე