არასასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი

გამოქვეყნების თარიღი: 26 ივნისი, 2018
დასრულების თარიღი: 15 ივლისი, 2018

 

მოკლე აღწერილობა
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი
პირობა

1.აუქციონში გამარჯვებული ვალდებულია:

ა) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით განახორციელოს   მშენებლობა, რათა უზრუნველყოფილ იქნას შეძენილ მიწის ნაკვეთზე  თანამედროვე არქიტექტურული იერსახის მქონე კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებელი შენობის აშენება, რომლის ესკიზი წინასწარ შეთანხმებული უნდაიყოს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან;  

ბ) მშენებლობა  დაიწყოს შესაბამისი ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 4 თვეში დადაასრულოს ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 24  თვეში;

გ) მშენებლობის დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 თვის ვადაში უზრუნველყოს შენობის ექსპლუატაციაშიშეყვანა;

დ)  არ  დატვირთოს მიწის ნაკვეთი სხვა მიწის ნაკვეთის ან სხვა პირთა სასარგებლოდ იმდაგვარად, რითაცშეუძლებელი გახდება მიწის ნაკვეთის მიზნობრივი გამოყენება ან/და ჩხოროწყუს  მუნიციპალიტეტისგამგეობის  წინაშე ნაკისრი სხვა ვალდებულებების შესრულება;

ე)  აუქციონზე  შეძენილი ქონების სრული ღირებულების 50% გადაიხადოს შესაბამისი  ნასყიდობისხელშეკრულების გაფორმებიდან  2 თვის ვადაში, ხოლო დარჩენილი 50% - შესაბამისი ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 4  თვის ვადაში.

აღწერილობა

ჩხოროწყუს  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული დაბა ჩხოროწყუში, ქებურიას ქუჩაზე  მდებარე26393.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის  განმეორებითი პრივატიზება ხდება ელექტრონული აუქციონის ფორმით

გააზიარე