საკრებულოს მორიგი სხდომა

13 ნოემბერი, 2017

დღეს, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართა,სადაც დღის წესრიგით განიხილებოდა შემდეგი საკითხები:
1. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი საჯარო დაწესებულების დირექტორის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ.
/მომხს: გ. ახალაია - საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე
თანამომხ: ვ. თოდუა - მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე/
2. „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალის პროფესიული სტანდარტების დამტკიცების შესახებ. 
/მომხს: გ. ახალაია - საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე
თანამომხ: ვ. თოდუა - მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე/
3. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების პერსონალის სამსახურებრივი ინსტრუქციების, ქცევისა და ეთიკის ნორმების დამტკიცების შესახებ. 
/მომხს: გ. ახალაია - საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე,
თანამომხ: ვ. თოდუა - მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე/
4. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების და სასკოლო მზაობის პროგრამის მიწოდების მონიტორინგის, შეფასების და ანგარიშგების სისტემის დამტკიცების შესახებ.

/მომხს: გ. ახალაია - საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე
თანამომხ: ვ. თოდუა - მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე/

5. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი განათლებისა და სასკოლო მზაობის პროგრამის მომსახურების და დაწესებულების შიდა მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ.

/მომხს: გ. ახალაია - საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე
თანამომხ: ვ. თოდუა - მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე/

6. „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 2 ოქტომბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
/მომხს: შ. ჩიქოვანი - საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო 
საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე“
7. „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბინადარი შინაური ცხოველების (ძაღლები და კატები) მოვლა-პატრონობის და მათი პოპულაციების მართვის წესის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე.
/მომხს: შ. ჩიქოვანი - საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო 
საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე“
8. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ.
/მომხს: შ. ჩიქოვანი - საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო 
საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე“
9. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ.
/მომხს: შ. ჩიქოვანი - საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო 
საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე“
10. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ.
/მომხს: შ. ჩიქოვანი - საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო 
საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე“
11. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ.
/მომხს: შ. ჩიქოვანი - საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო 
საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე“
12. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და განათლების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ.
/მომხს: შ. ჩიქოვანი - საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო 
საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე“
13. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ.
/მომხს: შ. ჩიქოვანი - საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო 
საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე“
14. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ.
/მომხს: შ. ჩიქოვანი - საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო 
საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე“
15. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ.
/მომხს: შ. ჩიქოვანი - საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო 
საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე“
16. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ.
/მომხს: შ. ჩიქოვანი - საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო 
საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე“
17. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ.
/მომხს: შ. ჩიქოვანი - საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო 
საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე“
18. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ.
/მომხს: შ. ჩიქოვანი - საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო 
საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე“
19. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ.
/მომხს: შ. ჩიქოვანი - საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო 
საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე“
20. „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 ივლისის №7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
/მომხს: შ. ჩიქოვანი - საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო 
საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე“
21. „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 ივლისის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
/მომხს: შ. ჩიქოვანი - საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო 
საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე“
22. „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 ივლისის №8 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
/მომხს: შ. ჩიქოვანი - საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო 
საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე“
23. „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 ივლისის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
/მომხს: შ. ჩიქოვანი - საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო 
საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე“
24. „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით–ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 აგვისტოს №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
/მომხს: შ. ჩიქოვანი - საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო 
საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე“
25. „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 ივლისის №9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
/მომხს: შ. ჩიქოვანი - საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო 
საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე“
26. „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 აგვისტოს №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
/მომხს: შ. ჩიქოვანი - საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო 
საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე“
დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებს ერთხმად უყარეს კენჭი საკრებულოს წევრებმა დასამტკიცებლად .

გააზიარე