საკრებულოს მორიგი სხდომა

7 აგვისტო, 2017

     დღეს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართა,რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ესებუა უღვებოდა. დღის წესრიგით განიხილებოდა შემდეგი საკითხები:
1. „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის საკრებულოს სხდომაზე განხილვის თაობაზე.
/მომხს: ვ. გულუა - საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე
თანამომხს: ზ. ხორავა - გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი/
2. „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 ივლისის N11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საკითხის საკრებულოს სხდომაზე განხილვის შესახებ.
/მომხს: შ. ჩიქოვანი - საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე/
3. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზესაკითხის საკრებულოს სხდომაზე განხილვის თაობაზე.
/მომხს: შ. ჩიქოვანი - საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე/
4. „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 ივლისის №12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საკითხის საკრებულოს სხდომაზე განხილვის თაობაზე.
/მომხს: შ. ჩიქოვანი - საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე/
5. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობის პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე საკითხის საკრებულოს სხდომაზე განხილვის თაობაზე.
/მომხს: შ. ჩიქოვანი - საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე/
6. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ საკითხის საკრებულოს სხდომაზე განხილვის თაობაზე.
/მომხს: შ. ჩიქოვანი - საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე/
7. „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 3 ნოემბრის №32 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ საკითხის საკრებულოს სხდომაზე განხილვის თაობაზე.
/მომხს: შ. ჩიქოვანი - საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე/
8. სსიპ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ნაკიანის თემის საჯარო სკოლისათვის ეროვნული გვარდიიდ მებრძოლის ბეჟან ვეკუას სახელის მინიჭების თაობაზე“ საკრებულოს სხდომაზე განხილვის თაობაზე.
/მომხს: შ. ჩიქოვანი - საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე/
9. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ საკითხის საკრებულოს სხდომაზე განხილვის თაობაზე.
/მომხს: დ. დარსალია - საკრებულოს ქონების მართვისა ბინებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარე
თანამომხს: ე. მალანია - გამგეობის ეკონომიკური განვითარების, ქონების მართვისა . 
საკრებულოს ბიუროს წევრებმა მხარი დაუჭირეს საკითხების დამტკიცებას.

 

                 ფოტო

გააზიარე