მიუსაფართა სასადილოს დაფინანსება

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტიდან ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ (ადგილობრივი და დევნილი) პირებზე სოციალური დახმარების გაცემის წესის თანახმად ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობა ახორციელებს სოციალურ პროგრამას-მიუსაფართა სასადილოს დაფინანსება.

სოციალურად დაუცველი, მზრუნველობას მოკლებული და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი პირების ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფისთვის გამოიყოფა თანხა.
          კვებით უზრუნველსაყოფად მოქალაქემ გამგეობაში უნდა წარმოადგინოს:

  • განცხადება გამგებლის სახელზე;
  • შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
  • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 3 იანვრის დადგენილება №1

გააზიარე